Svět se mění a my s ním. S prestižní fotografickou soutěží CZECH PRESS PHOTO se v roce 2018 setkáváte již třetí rok v nové podobě. Soutěž stále vylepšuje svou vizuální tvář například snadným elektronickým přihlašováním snímků, procesem bodového hodnocení porotou, novým konceptem slavnostního vyhlašování výsledků, a také snahou podpořit v tvorbě současné mladé talenty. Vedle zásadních dramatických aktualit chce ukazovat, že ve světě se dějí i pozitivní události.

Foto sekce

Soutěžní přehlídka a výstava fotografií. CZECH PHOTO o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy z České a Slovenské republiky k účasti v 24. ročníku soutěže novinářské fotografie CZECH PRESS PHOTO.

Přihlášení do soutěže

Fotografie budou přijímány v elektronické podobě. Vstupní poplatek od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Autoři vybraných fotografií na výstavu budou upozorněni a bude jim dána možnost být u tisku.

Termíny

Vyhlášení: 25. 06. 2018
Otevření soutěže: 01. 09. 2018
Uzávěrka: 30. 09. 2018
Porota FOTO: 12. - 14. 10. 2018
Tisková konference 17. 10. 2018 v Czech Photo Centre
Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy CPP 2018

Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky, videa je možné nahrávat od 01. 09. 2018
Soutěžní fota přihlašují vydavatelé, agentury, freelance, odborné školy
Vstupní poplatek: 800,- Kč/29 EUR. Junioři do 23 let nehradí vstupní poplatek
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii
Po ukončení práce poroty jsou na tiskové konferenci oznámeny nominace
Finální vyhlášení vítězů, které z nominací vybere odborná porota, proběhne při slavnostním zahájení výstavy.

Pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit čeští a slovenští fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice s pracemi, které vznikly za účelem publikování v médiích v době:
pro kategorii Aktualita (jednotlivé snímky i série) a jednotlivé snímky ve všech ostatních kategoriích v době od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018.
pro série (s výjimkou kategorie Aktualita) v době od 01. 01. 2017 do 30. 09.2018, přičemž nejméně jedna fotografie ze série musí pocházet z období po 1. 10. 2017.

Soutěžící uhradí elektronicky vstupní poplatek:

800,- Kč / 29 EUR
junioři do 23 let nehradí vstupní poplatek

I.
Jednotlivých prací (přičemž jedna fotosérie se považuje za jednu práci) je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých.
II.
Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
III.
Fotografové nebo jejich agenti či zástupci vstupující do soutěže jejich jménem musí být držiteli autorských práv ke snímkům, nebo musí mít od držitele autorských práv povolení k přihlášení snímků do soutěže.
IV.
Snímek smí být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivá fotografie nebo jako součást série snímků. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty s výjimkou prací ucházejících se o grant Prahy.
V.
Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série.
VI.
Do soutěže nebudou přijaty snímky, které byly přihlášeny do minulého ročníku soutěže.
VII.
Snímky musí splňovat následující požadavky:
Formát souboru:
JPG (High quality)
TIFF (LZW nebo ZIP komprese) - max velikost 200 MB / soubor

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
Preferované pro barevné fotografie: AdobeRGB, ProPhoto, sRGB
Preferované pro černobílé fotografie: Dot Gain 20%, Gamma 2,2
Fotografie bez profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly profil sRGB
Rozlišení fotografie musí být minimálně 3000 pixelů na delší straně.

VIII.
Všechny fotografie musí být opatřeny přesným názvem a podrobným popiskem v češtině (s diakritikou) / slovenštině a v angličtině odpovídající na otázky "kdo, co, kdy, kde" dle publikačních zvyklostí v médiích. Dodatečné úpravy nebudou možné.
IX.
Nejsou povoleny fotografie složené z několika záběrů, s výjimkou panoramatických snímků.

X.
Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním lidí či předmětů na snímku.
XI.
Barevná úprava a převod fotografie do odstínů šedé jsou povoleny za předpokladu, že nemění obsah snímku
XII.
Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
XIII.
Přihlašovací jméno a heslo na internetových stránkách soutěže lze zažádat od 01.09. 2018. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku2018 je 30. 09. 2018, 23:59 hodin středoevropského času.
XIV.
Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, společnosti Czech Photo, o.p.s., tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
XV.
Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
XVI.
Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně bere na vědomí užití těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Press Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Press Photo s partnery) a dále i následnéužití pro účely budoucích výstav Czech Press Photo v České republice i v zahraničí.
XVII.
Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
XVIII.
Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a Czech Photo o.p.s si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

I.
Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
II.
Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
III.
Veškerá zasedání a jednání poroty jsou tajná.
IV.
Veškeré přihlášené práce posuzovány anonymně.
V.
Porota musí udělit ocenění Fotografie roku.
VI.
Poroty v jednotlivých kategoriích nemusí udělit ocenění.
VII.
Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2018 budou vyhlášeny na tiskové konferenci.

VIII.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě
IX.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
X.
Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2018 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
XI.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2018 propadají ve prospěch organizátora soutěže.
VIII.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě
IX.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
X.
Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě Czech Press Photo 2018 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
XI.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2018 propadají ve prospěch organizátora soutěže.

Video sekce

Termíny

Vyhlášení: 25. 06. 2018
Otevření soutěže: 01. 09. 2018
Uzávěrka: 30. 09. 2018
Porota VIDEO: 11. 10. 2018
Tisková konference: 17. 10. 2018
Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy CPP 2018

Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky, videa je možné nahrávat od 01. 09. 2018.
Soutěžní videa přihlašují redakce, agentury, freelance, odborné školy.
Bez vstupního poplatku.
Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii.
Po ukončení práce poroty jsou na tiskové konferenci oznámeny nominace.
Finální vyhlášení vítězů, které z nominací vybere odborná porota, proběhne při slavnostním zahájení výstavy.

Pravidla

I.
Přihlášky a videa budou přijímány pouze elektronicky a to od 01. 09. 2018
II.
Soutěže se mohou zúčastnit autoři s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice těmi pracemi, které vznikly pro publikační účely v době: 1. 10. 2017 do 30. 09. 2018
III.
Soutěžící video sekce nehradí elektronický vstupní poplatek.
IV.
V jedné přihlášce je možné zaslat maximálně čtyři soutěžní snímky.
V.
Snímky lze do soutěže přihlašovat bez ohledu na to, jestli již byly uveřejněny či nikoli.
VI.
Autorem snímku musí být osoba uvedená v přihlášce.
VII.
Autoři snímku nebo jejich zástupci vstupující do soutěže jejich jménem musí být držiteli autorských práv ke snímkům, nebo musí mít od držitele autorských práv povolení k přihlášení snímků do soutěže.
VIII.
Autoři snímků nebo jejich zástupci vstupující do soutěže jejich jménem přihlášením do soutěže potvrzují, že každý člen produkčního teamu souhlasí s pravidly soutěže.
IX.
Snímek smí být přihlášen pouze jednou. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
X.
Porota má právo v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
XI.
Do soutěže nebudou přijaty snímky, které byly přihlášeny do minulého ročníku soutěže.
XII.
Všechny snímky musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině/slovenštině a ideálně v angličtině.
XIII.
Všechny snímky musí obsahovat audio stopu v češtině/slovenštině/angličtině nebo titulky v češtině/slovenštině/angličtině.
XIV.
Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
XV.
Přihlášené snímky musí být k dispozici on-line na youtube či vimeo kanálech přístupných z přihlášek a jejich URL adresy soutěžící musí vyplnit do přihlášky.
XVI.
Vybraní autoři mohou být požádáni o dodání prací v lepší než dodané kvalitě.

XVII.
Přihlášená videa musí zůstat na uvedených URL adresách do oficiálního vyhlášení výsledků Czech Press Photo 2018
XVIII.
Přistup do přihlášek bude od 01.09. 2018. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku 2018 je 30. 09. 2018, 23:59 hodin středoevropského času.
XIX.
Přihlašovací jméno a heslo na internetových stránkách soutěže lze zažádat od 01. 09. 2018. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěžního ročníku 2018 je 30. 09. 2018, 23:59 hodin středoevropského času.
XX.
Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných videí všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, společnosti Czech Photo, o.p.s., tedy zejména (nikoli však výlučně) vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn videa přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl v rozsahu výše uvedeném.
XXI.
Pro všechny videa kromě oceněných a vystavených videí udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Press Photo, společnosti Czech Photo, o.p.s právo k užití videí o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
XXII.
Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně bere na vědomí užití těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Press Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Press Photo s partnery) a dále i následné užití pro účely budoucích výstav Czech Press Photo v České republice i v zahraničí.
XXIII.
Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím videí nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití videí pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
XXIV.
Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a Czech Photo o.p.s si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Porota, vyhlášení výsledků a výstava

I.
Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) společně s jejich hodnotou estetickou.
II.
Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají žádný vliv na výsledek rozhodování.
III.
Veškerá zasedání a jednání poroty jsou tajná.
IV.
Veškeré přihlášené práce posuzovány anonymně.
V.
Poroty v jednotlivých kategoriích nemusí udělit ocenění.
VI.
Výsledky – nominované snímky soutěže Czech Press Photo 2018 budou vyhlášeny na tiskové konferenci.

VII.
Po vyhlášení výsledku mohou být nominovaní autoři a autoři vybraných snímků pro výstavu vyzváni k dodání snímků v maximální kvalitě.
VIII.
Finální vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním předání cen.
IX.
Oceněné a další vybrané práce budou promítány na výstavě Czech Press Photo 2018 v Praze. Výstava poté bude putovat po ČR a v péči Ministerstva zahraničí ČR po světě.
X.
Nevyzvednuté výhry do 31. 12. 2018 propadají ve prospěch organizátora soutěže.