VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Czech Photo o.p.s.

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

A. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Czech Photo o.p.s (IČ: 25758675, sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5) a všech účastníků soutěže Czech Press Photo 2018 (dále také jako „Všeobecné podmínky“), registrovaných v soutěži na www.2018.czechpressphoto.cz (dále jen „soutěžící).

Kontakt na společnost Czech Photo o.p.s. - mail: cp@czechpressphoto.cz;

B. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžící, který má zájem o účast v soutěži Czech Press Photo 2018, vyplní a odešle přihlášku - elektronický formulář na internetových stránkách www.2018.czechpressphoto.cz.

Na internetových stránkách www.2018.czechpressphoto.cz a www.czechpressphoto.cz jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost Czech Photo o.p.s.. povinna soutěžícího informovat před odesláním přihlášky ze strany soutěžícího.

Soutěžící bere na vědomí, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností Czech Photo o.p.s, mohou být monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv pořadatele a soutěžícího.

Podáním přihlášky předplatného soutěžící stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním přihlášky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním přihlášky má soutěžící možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. V případě změny osobních údajů respektive kontaktních údajů v následujícím období po ukončení soutěže má soutěžící možnost aktualizace formou sdělení změny emailem na adresu cp@czechpressphoto.cz.

Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.

Společnost Czech Photo o.p.s. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.

C. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH

Obecná pravidla soutěže

  1. Czech Photo o.p.s organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) soutěž Czech Press Photo
  2. Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na www.czechpressphoto.cz

D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Zásady nakládání osobních údajů a pro reklamní a obchodní sdělení

Společnost Czech Photo o.p.s. nakládá s osobními údaji dle dokumentu „Zásady nakládání s osobními údaji“ (viz odkaz), které jsou v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR)V rámci konání soutěže bude soutěžící kontaktován písemně, elektronicky či telefonicky o aktuálním dění či informacích spojených s pořádáním soutěže.

Veškerá reklamní a obchodní sdělení se po ukončení soutěže řídí „Zásadami pro reklamní a obchodní sdělení“ (viz odkaz) a to v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou.

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Czech Photo o.p.s prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází soutěžících Czech Press Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo o.p.s je oprávněna podstoupit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům a zpracovatelům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami aobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a platnou legislativou.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo o.p.s. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo o.p.s. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.

Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi soutěžícím a společností Czech Photo o.p.s. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 31.8.2018
Czech Photo o.p.s